POLITIK På det senaste mötet i Kommunstyrelsen beslutades att två trygghetsvärdar som ska arbeta med ungdomar ska anställas. Oppositionen hade velat se fyra fältsekreterare istället men röstades ner.

- De ska inte vara väktare, utan ska jobba förebyggande och vara underställda kultur- och fritidschefen, förklarar Mikael Henrysson, kommunalråd.

Trygghetsvärdarna ska arbeta förebyggande för att öka tryggheten för kommunens invånare, vara brottsförebyggande med fokus på att göra offentliga miljöer trygga för alla. Trygghetsvärdarna ska jobba uppsökande och relationsskapande, bli kända goda förebilder för kommunens barn och unga.

Målet är att genom långsiktiga relationer begränsa rekrytering till kriminalitet och minska kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter. Trygghetsvärdarna arbetar förebyggande, agerande, uppsökande och hjälpande. Arbetet sker tillsammans med tillgång till en bil för att säkerställa god arbetsmiljö. Arbetspassen förläggs utifrån behov; dagtid, eftermiddag, kvällstid och fram till tidig natt.

Trygghetsvärdarna placeras på kultur- och fritidsförvaltningen, med förvaltningschefen som närmaste chef. Trygghetssamordnaren är tillsammans med förvaltningschefen ansvarig för planering av arbetet.

Arbetet framåt
Resursen är ett nytt arbetssätt i Bjuvs kommun, ett komplement till övriga verksamheter. Nyrekrytering av två tillsvidareanställda medarbetare på heltid ska genomföras snarast för att verksamheten ska vara i drift snabbast möjligt. Resursens arbete planeras och följs upp i förvaltningens ordinarie målstyrningsmodell.

För oppositionen yrkade Kenneth Bolinder (S) att det skulle inrättas fyra (4) tjänster som fältsekreterare inom ramen för BUN´s budget till en kostnad av 2,5 MSEK. Tjänsterna skulle inordnas Socialtjänsten för barn, unga och familjer (ÖVC). Men votering i frågan gav 7 Ja-röster till majoriteten och 6 till oppositionen - vilket innebar att detta förslag röstades ner.

Marianne Rönnberg Galmor