Nöje & Fritid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KYRKAN Fördelningen av de 25 platserna i Bjuvs församlings kyrkofullmäktige kommer att bli spännande att följa. För i år är det inte bara två kyrkliga alternativ som ska dela på härligheten i form av röster. Utan hela fyra stycken! I Ekeby finns tre alternativ.
Förra gången det var kyrkoval stod striden mellan Socialdemokraternas lista och den borgerliga varianten Kyrklig Samling. S fick flest röster och majoritet och ledarroller i kyrkans samtliga lokala organ.

På söndag, när det dags för nästa kyrkoval, slåss fyra olika grupper om samma antal stolar. Liksom om de 11 stolar som när fullmäktigevalet är klart, ska fyllas i den högsta instansen Kyrkorådet.

Bilden: Malte Rönnbergs bidrag till det kristna livet i Bjuvs församling. Två järnkors som naturligt slits av tidens tand.

I år heter valalternativen förutom S och Kyrklig samling i Bjuvs församling också Sverigedemokraterna och POSK. Det senare står för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan och grupperingen är på riksplanet den tredje största. I Bjuv är den helt nyetablerad. En utbrytargrupp bestående till stor del av personer som tidigare också varit aktiva i kyrkosammanhang i Bjuvs församling. Hittills har S haft stor majoritet när det gäller att styra i Bjuvs församling men även de borgerliga kandidaterna har kunna göra sin stämma hörd. 

Men nu kan det bli andra tag och hårdare konkurrens eftersom både SD och POSK också vill vara med och slåss om rösterna och platserna. SD är relativt nya i sammanhanget och på det lokala Bjuvsplanet. POSK är stort i andra delar av landet men helt nya i Bjuv.

Turbulenta år
Åren efter att kyrkoherde Sune Karlsson lämnade Bjuvs församling har ju som kyrkligt intresserade vet varit turbulenta för dem som arbetat där.Och i viss mån även för församlingsmedlemmarna. Vi på bjuvsnytt.se har skrivit mycket och ingående om detta. Fem chefer har kommit och gått på lika många år. Av olika anledningar har samhörigheten och tryggheten på kyrkokansliet under dessa år trasats sönder.

Kenneth Bolinder, som toppar Socialdemokraternas lista till kyrkovalet och som troligen kommer att bli församlingens näste Kyrkorådsordförande, tar också den tidigare rådande personalsituationen och behovet av att återställa tilliten, som intäkt för sin egen roll:

- Det är en hjärtefråga för mig att arbeta för att vi ska skapa förtroende och tillit i arbetsgruppen så att alla kan känna sig trygga i sitt arbete. VI måste helt enkelt få till stånd en stabil laganda bland de anställda. Få verksamheten att styra åt samma håll.

När det gäller den sakrala delen av kyrkans verksamhet säger Kenneth Bolinder:

- De präster som nu arbetar i Bjuvs församling har utvecklat ungdomsverksamheten och diakonin. Den vägen tycker jag vi ska fortsätta på.

Honnörsorden för S
Honnörsorden på Socialdemokraternas valbroschyr är Kontinuitet, Ledarskap och Utveckling. Genom Diakoni, Vägledning och Mission. En röst på Socialdemokraterna innebär en kyrka öppen för alla, både den som är troende, tvivlande eller sökande, heter det vidare i texten.

Den socialdemokratiska kyrkan ska vara lättillgänglig och erbjuda stämningsfulla dop, konfirmationer, vigslar och begravningar oavsett medlemmarnas ekonomiska förutsättningar.Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet,utveckla sin roll i välfärden och ge människor stöd utifrån deras behov samt även stå upp mot rasism och religionsförtryck.

Bjuvs församling omfattar en rad gamla, fina kyrkor och församlingshem som inte samtliga används i den utsträckning de skulle kunna. S säger att de vill renovera och underhålla byggnader på ett sätt som både slår vakt om kulturvärden och miljön.

På personalfronten vill de specifikt ge alla anställda rätt till kompetensutveckling för att stärka både människa och kyrka.

Socialdemokraternas kandidater till Kyrkofullmäktige i Bjuvs församling för mandatperioden 2018 – 2021 är:

Kenneth Bolinder, Bert Roos, Johnny Nilsson, Gull-Britt Gren, Arvo Hellman, Olle Lundgren, Rolf Olsson, Kjell Åke Johnsson, Liselott Ljung, Susanne Bakken, Pär Andersson, Mickael Persson, Håkan Olsson, Kjell-Arne Nilsson, Kersti Jonasson, Sven Borg, Lars Karlsson, Rolf Malmberg, Anders Månsson, Stefan Svalö, Gulli Johansson, Lena Olsson.

Kyrklig samling i Bjuvs församling
Först på listan på den borgerliga listan Kyrklig samling i Bjuvs församling hittar vi Göran Nilsson, tidigare bankchef i Bjuv.

- Din röst på Kyrklig samling i Bjuvs församling är en röst på ett aktivt och utåtriktat församlingsliv, skriver man i sitt valmanifest.

Vidare är inriktningen att bevara och förstärka den kristna värdegrunden som utgör basen för vårt samhälle. Gruppen vill sprida det kristna budskapet där gudstjänsten är en av grundpelarna. ”I gudstjänsten förenas tradition och förnyelse”.

Liksom socialdemokraterna vill Kyrklig samling satsa på att församlingens byggnader vårdas och tas omhand. Så att det kulturella kristna arvet bevaras och att man också ”anpassar byggnader efter behov”.

I ett samtal med Göran Nilsson om vilka som är hans ledord för han fram dem som står att finna på manifestet men understryker också själv vikten av att nå de unga.

- Man frälser inte de redan frälsta, säger han. De äldre är också viktiga men vi måste helt enkelt få in nya krafter. Hitta sätt att nå och engagera ungdomar. Det finns många vilsna ungdomar som behöver trygghet och det kan vi erbjuda dem i kyrkan.

Han talar också om att kyrkan inte ”bara” är dop, konfirmationer, vigslar och begravningar.

- Det är väldigt få som vet något om det övriga kyrkoarbetet, säger Göran Nilsson. Att man tex som förtroendevald ansvarar för att se till att inriktningen efterlevs. Arbetar med budgeten och fördelningen av medel och resurser, gör uppföljningar och utvärderingar.

- Och så ska vi värna våra kyrkomusiker och körer, avslutar Göran Nilsson.

Kyrklig samling kandidater
Göran Nilsson, Carsten Ludwig, Ing-Britt Truedsson, Renata Brovinius, Zofia Svensson, UIla-Britt Lundqvist, Britta Hierner, Per Olov Persson, Ulla-Britt Börvall, Ellinor Grimberg, Lennart Nilsson, Johan Thorén, Charlotte Nilsson.

Sverigedemokraterna

Precis som Socialdemokraterna så kandiderar Sverigedemokraterna till poster inom Svenska kyrkan.  Av rent politiska skäl.

I kyrkovalet 2013 mönstrade partiet i sin helhet 130 kandidater. I år är motsvarande siffra 1 000 personer. I augusti inledde partiet en riksomfattande valkampanj där man besöker landets samtliga stift.

Förra gången fick den lokala SD-föreningen i Bjuv också röster i kyrkovalet men man saknade då folk till de stolar man fick. Sedan dess har SD Bjuv både hunnit läggas ner och återuppstå under ny ledning. I år är man hur som helst väl förberedd för kyrkovalet och ställer upp med tre kandidater i Bjuvs församling och två i Ekeby församling. Bjuvs kommun är ju när det gäller Svenska kyrkan delad i Bjuv och Ekeby.

För Bjuv heter kandidaterna Gert-Åke Liljenborg, Sten Claesson och Lise-Lotte Johansson. I Ekeby församling är kandidaterna Pia och Benny Trollehjelm.

Vilken politik vill då Sverigedemokraterna föra i kyrkofrågor? Inte oanat säger de sig vilja värna  ”Sveriges tusenåriga traditioner som vilar på det kristna arvet”.

SD Bjuv skriver att ”Svenska Kyrkan är också en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider.  

- Kärleken till vårt land och vår bygd och tacksamheten till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, är någonting som ingen kan ta ifrån oss. Det förtjänar respekt, heter det i valmanifestet.

- Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, som den alltid gjort – en kyrka tiden, men inte av tiden, fortsätter det.

Studerar kyrkan
SD-kandidaterna har ingen historia av kyrkligt engagemang utan får främst sägas söka sig till den svenska politikens senaste plattform Svenska Kyrkan, av i grunden rent politiska skäl.

Sten Claesson, presstalesman i SD Bjuv och Pia Trollehjelm, har dock tagit det säkra för det osäkra och gått en sk Alfa-kurs i kristendom i Centrumkyrkan i Bjuv inför det stundande valet och eventuella uppdraget. Och en ny kurs är påbörjad.

- Kunskap är ju makt och jag ville fördjupa mig i hur andra tänker runt tro. Man får en annan insikt då, säger Claesson.

Utöver de grundläggande fyra uppgifterna som gudstjänst, diakonverksamhet, utbildning och att missionera, vill Sverigedemokraterna att Svenska kyrkan i sina församlingar ska:

- Vara tydliga i den kristna identiteten, och stå upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

- Vara en viktig roll för alla centrala händelser i en människas liv – från födsel, dop, konfirmation, bröllop till begravning, skolavslutningar, Sveriges nationaldag, midsommar mm.

SD vill prioritera socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga som gamla i psykisk ohälsa. Grupper i särskilt behov av stöd är fattigpensionärer och kristna asylsökande. Partiet anser att man ska vara en naturlig social kraft med andlig vägledning som kan ge stöd och trygghet med mänsklig gemenskap och som försvarar etik, moral, familjen och goda ansvarsfulla relationer.

Slutligen ska Svenska Kyrkan ”bejaka och uppvärdera sin roll som kulturbärare och vårda och förvalta den skog, de fastigheter och de kyrkogårdar som är av kulturhistoriskt värde. Samt stäva efter småskalighet och närhet”.

Politiskt oberoende i Svenska kyrkan
POSK står för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan vilket innebär att gruppen inte är bunden till något av de traditionella partierna. POSK är nybildad i Bjuvs församling och medlemmarna bor i huvudsak i Billesholm. Några av dem är etablerade kyrkopolitiker. Andra fd anställda i församlingen. Samt kända kulturpersonligheter.

- Vi välkomnar alla engagerade kristna som vill lägga tid och kraft på det demokratiska arbetet i församlingen, säger Emil Lord. POSK vill sätta församlingen och dess behov i centrum. Tillsätta en styrelse utifrån kristen tro, inte partipolitik.

Att POSK Bjuv uppstod beror på att olika personer med intresse för kyrkan på olika håll började prata om att bilda något nytt. Vid sidan av de två grupper som redan finns inom Bjuvs församling – Socialdemokraterna med sin lista och Kyrklig Samling, som i princip samlat dem som inte tillhör S.

- Medlemmarna i POSK representerar både Bjuv och Billesholm. Två av dem - Anita Herder-Blixt och Ann-Britt Lord - är dessutom politiska representanter i såväl den nuvarande kyrkofullmäktige som kyrkorådet.

POSK finns i olika delar av Sverige. Sett ur ett riksperspektiv inom Svenska kyrkan är de största grupperingarna just politiska och utgörs av Socialdemokraterna och Centern. Men på tredje plats återfinns politiskt oberoende POSK. Många svenskar vill hålla den kyrkliga, kristna sfären fri från politik. Precis som POSK i Bjuv.

- POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt, heter det bl.a. i valmanifestet.

POSK Bjuv listar liksom övriga grupper som deltar i kyrkovalet sina huvudmål:

Öppen kyrka, Diakonin, Barn och Ungdom, Musik, Ideellt arbete, Kulturarvet, Arbetsmiljö och Miljö.

- POSK saknar i Bjuvs församling en diakon, ett familjeläger, Klädkammaren och en kyrkbil, slår man konkret fast.

POSK-kandidaterna är:
Bengt-Göran Andersson, Anita Herder-Blixt, Annika Edvinsson, Sven-Ingvar Blixt, Fredrik Johansson, Susanne Ohlsson, Ann-Britt Lord, Ulf Lind, Senja Ewander, Emil Lord, Emma Lord, Eva Roos-Johansson, Per-Erik Roos, Sven-Ingvar Herder-Blixt, Vicktoria Wallin-Jönsson och Hans Wilson.

Efter kyrkovalet
Resultatet av kyrkovalet på söndag avgör fördelningen av de 25 platserna i Kyrkofullmäktige i Bjuvs församling. Utifrån detta resultat ska sedan valberedningen utse dem som ska sitta på de 11 platserna i det högsta styrande organet Kyrkorådet. Hittills har under en rad mandatperioder Kersti Jonasson (S) varit ordförande men nu har hon inte kandiderat igen och möjliggör därmed för någon annan att få uppdraget. Tippad att ta ledartröjan är Kenneth Bolinder (S), medlem såväl i Kyrkofullmäktige som Kyrkorådet samt också ordförande för Byggnadsnämnden inom Bjuvs kommun. Samt ordförande i Fiberbolaget AB, som ägs av kommunen och Öresundskraft.

Kenneth Bolinder kandiderat samtidigt till Stiftsfullmäktige på plats 11 av 21.

En gammal trotjänare i kyrkosammanhang i Bjuvs församling – Kjell-Åke Jonsson, är Bjuvs kandidat till Kyrkomötet. På plats 61 av 63.

Platser i en rad andra organ lokalt inom församlingen ska också besättas.

Lördag 16 september mellan kl 10.00-12.00 kan du förtidsrösta på Expeditionen i Alegården intill Bjuvs kyrka.

På valdagen 17 september finns det två vallokaler:

Bjuvs församlingshem kl 9.00 -11.00 samt 16.00-20.00

Billesholm församlingshem kl 9.00-11.00 samt 16.00-18.00.

Kyrkovalet i Ekeby församling

På söndag går även Ekeby församling till kyrkoval förstås. Ekeby är ju en självklar del av Bjuvs kommun när det gäller kommunpolitik med allt vad det innebär. Men när det gäller kyrkan så bildar Ekeby alltså en egen enhet.

I Ekeby finns tre "partier" att välja mellan - Socialdemokraterna, Kyrklig samling och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna
Walter Steffert, Staffan Mohlin, Lilian Hansson, Gull-Britt Hansson, Annika B Andersson, Iréne Kassai, Rose-Mari Jönsson, Ulla Olsson, Hans-Åke Henningsson, Hans-Åke Henningsson, Anders Ljung, Christer Landin, Martin Fridehjelm.

För S i Ekeby kandiderar till Stiftsfullmäktige Kenneth Bolinder på plats 11 av 21. Till Kyrkomötet kandiderar Kjell-Åke Jonsson på plats 61 av 63. 

Kyrklig samling i Ekeby församling

Jörgen Hansson, Ingegärd Thornqvist, Jeanette Dinesson, Maria Larsson, Sven Agardh, Anna-Lena Bengtsson, Anita Goudoulakis, Birgitta Kulle, Bengt Andersson, Mattias Bengtsson, Mikael Dinesson, Majsan Kjellman,  Michaela Rowett, Esther Wirström, Agneta Andersson, Sigvard Östring, Eva Bengtsson, Christer Svensson, Alf  Nilsson, Bo Henrik Engblom.

Kyrklig samling har inga kandidater till vare sig Stiftsfullmäktige eller Kyrkomötet.

Sverigedemokraterna

I Ekeby församling är kandidaterna Pia och Benny Trollehjelm. Pia Trollehjelm kandiderar också till Stiftsfullmäktige - plats 47 av 50 - och Kyrkomötet - plats 36 av 51.

Här röstar du i Ekeby

Lördag 16 sept  Förhandsröstning på Solhemmet- för alla  15.00-17.00 Ta med röstkort

VALDAGEN söndag 17 sept - Ekebygården 11.00-20.00.

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Klippans Konsthall 15 år

14-05-2019

KONST Klippans kommun och Klippans konstförening bjuder in till att fira Klippans Konsthall med en jubileumsutställning under två veckor, 18 maj-2 juni 2019. Utställningen tar en titt på hur det...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »