DEBATT   DEBATT   DEBATT   DEBATT

POLITIK Det har uppstått en debatt mellan företrädare för S och M om hur beslutsgången i det politiska arbetet ska vara. S anser att M:s agerande osäkrar beslutsgången genom sitt agerande i kommunfullmäktige. M svarar att alla frågor ska ha lika behandling. Något de anser S inte leva upp till. Läs hela debatten här.

Moderaterna osäkrar beslutsgången

Trots att kultur- och fritidsnämnden i första instans och kommunstyrelsen i andra instans var helt eniga i beslutet att låta föreningar få fritt inträde på Gruvmuseet i Bjuv vändes det hela upp-och-ner i kommunfullmäktige i februari. Att Moderaterna med Ninnie Lindell och Ann-Charlotte Hammar i spetsen går emot tidigare beslut om fritt inträde i facknämnd och kommunstyrelse är givetvis tillåtet enligt regelboken, men i praktiken omkullkatsar det den demokratiska ordningen och osäkrar beslutsgången.

Idén att låta föreningar besöka Gruvmuseet väcktes i den socialdemokratiska gruppen efter en inkommen motion i det socialdemokratiska partiet. För en levande demokrati är det högst väsentligt med fri åsiktsbildning och möjligheter att som partimedlem påverka politiken. Kultur- och fritidsnämndens (S)-grupp tog motionen till sig och drev frågan så pass väl att det rådde en total enighet bakom idén över blockgränserna. Även Moderaterna ställde sig bakom förslaget. Tack vare den politiska mognad som gör sig gällande bland de styrande partierna i Bjuv lyckades det fria inträdet ändock gå igenom kommunfullmäktige till kulturens stora glädje.

Moderaterna som ständigt oppositionsparti i Bjuvspolitiken ger sken av att på ett ambivalent sätt försvåra reformer som alla partier är överens om är gynnande för samtliga medborgare i kommunen. Istället för att höras som en seriöst kritiskt granskande röst med ideologiska ambitioner fokuserar moderaterna Lindell och Hammar på ickefrågor, vilket i slutändan drabbar det egna partiet och medborgarna. Socialdemokraterna tar i gemenskap med samarbetspartier stolt ansvar för framtiden i Bjuvs kommun.

Bo Hallqvist (S)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Johan Ahlberg (S)
Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
samt fullmäktigeledamot 

 

Moderaterna svarar

Moderaterna är garanten för ordning och reda.

Vi anser att de dokument som ska avhandlas alltid ska gå den rätta vägen. Ibland kan säkert en fråga tyckas liten men kommunallagen gör inte skillnad på stort och smått. Socialdemokraterna anser uppenbarligen inte att tillvägagångssätt spelar roll. Här skiljer vi oss åt i åsikt. Det spelar roll för det avskräcker när politiken börjar göra avsteg från de regler vi har att följa. Motioner lägger man i fullmäktige inte i nämnderna enligt kommunallagen. 

Är det något som avskräcker så är det när man gör avkall på grundläggande principer för hur ärenden ska gå till. Inte minst fallet med Forsärlans Miljöskola och den hanteringen som skedde där, när inte alla underlag för beslut kom ledamöterna till godo. I er egen nämnd har ni tagit fram en policy för föreningsverksamhet som inte ens hann komma på pränt förrän det skulle göras avvikelser ifrån den. Det skickar signaler om godtycke och oordning. Det är tydligen bara att knacka på dörren och få pengar av Kultur och fritidsnämnden, när policyn säger nej. Så jobbar inte vi utan vi anser att ärenden ska gå korrekt till så att kommuninvånarna kan känna tillit till att alla får samma hantering inför beslut utifrån samma principer.

Moderaterna har inte i sak tagit ställning till innehållet i motionen men konstaterar i texten från Kultur- och fritidsnämnden att det är oklart vad kostnaderna kommer att bli för detta ändamål. Vi konstaterar också att det finns andra ärenden som hanteras under Kultur- och fritidsnämnden som bär kostnader och som påverkar föreningslivet i Bjuv. Hela verksamheten och kommunens ekonomi ska enligt vår mening ses i ett helhetsperspektiv.

I vilka fall menar Bo Hallqvist (S) och Johan Ahlberg (S) att det är rätt att avvika från kommunallagen och när kan man låta bli att göra det? Och ska man enligt er mening ibland ta beslut utan att kostnadsberäkna dem?

Motionen ni tog vidare från nämnden till Kommunfullmäktige skrevs 2013, och lämnades nu i februari 2015. Att avvakta en månad till och göra detta ärende på korrekt sätt hade varit det riktiga.

Ninnie Lindell (M)
Oppositionsråd

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kommunfullmäktigeledamot